Публічна оферта про надання пожертви

(безоплатної передачі майна, грошових коштів) (далі – Оферта)

Оферта, адресована невизначеному колу фізичних та юридичних осіб (далі – Пожертвувач) – які зацікавлені в розвитку Громадської організації «Асоціація 911» (далі – Організація).

Оферта розміщена в мережі Інтернет на сайті Організації: https://save.restaurant (далі – Сайт), і є офіційною і публічною пропозицією Організації здійснити добровільну пожертву.

 

1. Терміни та визначення

1.1. Публічна Оферта – чинна пропозиція Організації, розміщена на Сайті, про надання добровільної пожертви, звернена до необмеженого кола осіб – Пожертвувача.

1.2. Акцепт – повне і безумовне прийняття Публічної оферти шляхом вчинення дій щодо здійснення грошового переказу за допомогою платіжних форм та засобів, розміщених на Сайті, через платіжну систему "WayForPay" (ТОВ «ВЕЙ ФОР ПЕЙ»), а також шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Організації через установи банків. Моментом Акцепту є дата здійснення грошового переказу та/або зарахування коштів на банківський розрахунковий рахунок Організації.

1.3. Пожертва – безоплатна передача Пожертвувачем засобів у власність Організації для досягнення нею певних, заздалегідь обумовлених, цілей або здійснення діяльності відповідно до Статуту.

 

2. Предмет оферти

2.1. Предметом Оферти є безоплатна і добровільна передача Пожертвувачем у власність Організації грошових коштів (пожертви, безповоротної фінансової допомоги) або інших цінностей, шляхом здійснення добровільних пожертвувань на здійснення Статутної діяльності Організації.

2.2. Пожертвувач самостійно визначає розмір Пожертви.

2.3. Отримання прибутку не є предметом Оферти.

2.4. Акцепт Оферти означає, що Пожертвувач згоден з усіма її положеннями, ознайомлений зі Статутом Організації, повною мірою усвідомлює свої дії і згоден з метою здійснення Пожертви та правом Організації використовувати Пожертву на Статутні цілі.

2.5. Пожертвувач і Організація, керуючись ст. 207, ч. 2 ст. 639, ст. 641, 642, ч. 2 ст. 729 Цивільного кодексу України, погоджуються, що з моменту Акцепту правочин вважається укладеним у письмовій формі, без підписання письмового примірника. При цьому, Сторони погоджуються, що недодержання сторонами письмової форми правочину, не означає його недійсність.

 

3. Права та обов'язки

3.1 Організація має право: а) отримувати Пожертви і використовувати їх відповідно до умов Оферти; б) без погодження з Пожертвувачем використовувати 3.2 Пожертви в межах Статутної діяльності Організації. 

Пожертвувач має право здійснювати Пожертви анонімно. 

 

4. Територія та термін здійснення Пожертв

 

4.1 Здійснення Пожертв можливе на території всього світу. 

4.2 Отримання Пожертв здійснюється до дати ліквідації Організації, якщо інший термін не буде визначений Організацією. 

 

5. Порядок використання Пожертв

5.1. Використання зібраних (отриманих) Пожертв проводиться у відповідності з Статутними цілями діяльності Організації. Організація розпоряджається Пожертвами на власний розсуд. Отримані Організацією Пожертви можуть бути повернуті Пожертвувачу виключно у випадках, передбачених законодавством України. Відповідальність сторін за порушення Оферти або порядку використання Пожертв передбачено вимогами чинного законодавства України.

 

6. Доступ до фінансових звітів

6.1. Доступ до фінансових звітів Організації здійснюється Пожертвувачем за його письмовою заявою.

6.2. Інша інформація представляється Організацією у порядку і в строки, передбачені законодавством України.

 

7. Інші умови

7.1. Усі банківські витрати по сплаті сум (комісій), пов'язаних з перерахуванням і зарахуванням Пожертв несе Пожертвувач.

7.2. Пожертвувач не може вносити зміни до Оферти. 

 

8. Персональні дані

 

8.1 Пожертвувач шляхом здійснення Акцепту підтверджує, що він ознайомлений із нормами Закону України «Про захист персональних даних» та надає свою згоду на обробку Організацією його персональних даних. 

8.2 Пожертвувач згоден з тим, що після внесення інформації про себе, під час здійснення Пожертви, підписки або реєстрації на Сайті, на електронну адресу або контактний номер телефону Пожертвувач можуть направлятися листи та повідомлення і, крім того, Організація має право, без згоди Пожертвувача, опублікувати на Сайті прізвище, ім'я та по батькові або найменування юридичної особи, як Пожертвувача Організації. 

8.3 Організація зобов'язується не передавати інформацію про Пожертвувача третім особам, за виключенням випадків передбачених чинним законодавством України. 

 

9. Реквізити

Розрахунковий рахунок: UA763052990000026006016808635, АТ «Приватбанк», МФО 380269;

Призначення платежу: Добровільна пожертва на статутну діяльність Громадської Організації «Асоціація 911»;

Громадська Організація «Асоціація 911»;

Код ЄДРПОУ 40589130;

01042, м.Київ, Печерський район, вул. П. Лумумби, буд.10, корпус 3, кв.17

Контактні дані info@save.restaraunt